BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KAPASİTE GELİŞTİRME MALİ DESTEK PROGRAMI

Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programının genel amacı, rekabetçi/katma değeri yüksek iktisadi faaliyetler ile nitelikli, değişime açık ve kalifiye personel gücünün geliştirilmesi suretiyle bölgenin kalkınma performansına ivme kazandırmaktır. Programın özel amacı, TR42'de bilişim alanında faaliyet gösteren işletmelerin yenilikçi vasıflarına ve uluslararası dinamiklere uyum süreçlerine katkı sağlamaktır. 
 
Program genel amacına paralel olarak, desteklenecek projelerin bilişim sektöründe nitelikli, değişime açık ve kalifiye personel gücünün geliştirilmesine yönelik getirilen aşağıdaki program koşuluyla mutlaka ilişkilendirilmelidir. Aksi halde proje başvuruları ön inceleme aşamasında elenecektir. 
 
Program Koşulu: 

Nitelikli insan kaynağının ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi  
i. Bu koşula yönelik olarak, Ar-Ge, Ür-Ge, yenilikçilik, eko-yenilikçilik, tasarım, bilgi teknolojileri alanlarında 
ii. yetkinliklerin ve uzmanlıkların geliştirilmesi, 
iii. sistem/proje geliştirme ve araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi, 
iv. çalışanlar açısından yeni süreç ve teknolojilere adaptasyonun sağlanması 
 
gibi işletmenin kurumsal gerekliliklerine cevap verebilecek proje faaliyetleri oluşturulabilir. 
 
Ayrıca, program genel ve özel amaçları doğrultusunda, program kapsamında desteklenecek projelerin aşağıdaki önceliklerden en az biri ile ilişkili olması gerekmektedir. 
 
Program Öncelikleri: 
 
Tasarım/araştırma-geliştirme/ ürün geliştirme birimlerinin oluşturulması/geliştirilmesi 
 i. İşletme-içi iş tanımları ve vasıflarda ihtisaslaşmaya gidilmesi, 
 ii. İşletme bünyesinde tasarım/Ar-Ge/ Ür-Ge birimlerinin kurulması için gerekli donanımların tedariki, 
 iii. İşletme bünyesinde mevcut tasarım/Ar-Ge/Ür-Ge birimlerinde yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık desteği, 
 iv. Yeni süreç/teknoloji transferi, 
 v. Geliştirilen hizmet ve ürünler için test/analiz çalışmaları 
içeren faaliyetler için başvuruda bulunulabilir. 
 
Ürün ve hizmetlerde uluslararasılaşma düzeyin geliştirilmesi 
 i. Pazar araştırması 
 ii. Hedef pazarların dil, kültür, teknik gerekliliklerine uygun şekilde 
 iii. mevcut hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanması 
 iv. yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması 
 v. Markalaşma ve belgelendirme 
 vi. Uluslararası işbirliklerinin ve katılımların geliştirilmesi 
gibi faaliyetler için başvuruda bulunulabilir. 
 
Ortaklık kültürünün geliştirilmesi (Ek 12 puan verilecektir. Bkz: Değerlendirme Tablosu/Değerlendirme Kriteri 1.1 & 3.4) 
 i. Birden çok işletmenin sözleşme tarihi itibarıyla birleşerek kurduğu yeni ve ölçeği daha büyük bir işletme eliyle, 
 ii. Başvuru sahibi ve bir ya da daha fazla proje ortağı tarafından proje faaliyetleri kapsamında aralarındaki işbirliğini geliştirmek üzere, 
 iii. İki ya da daha fazla işletmenin faaliyetlerini ileri seviye proje geliştirmek ve uygulamak amacıyla konsorsiyum benzeri ortaklıklar yoluyla sürdürmesini öngören başvurular yapılabilir. 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak  
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.750.000 TL'dir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı toplam kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. 
 
Ajans, yeterli sayıda başarılı proje olmaması ve bu program için tahsis edilen bütçenin başarılı proje stoku ile karşılanamaması halinde 2014 yılı mali destek programı bileşenleri arasında bütçe aktarımları yapabilir. 
 
Desteklerin Tutarı 
 
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: 
 
Asgari tutar: 25.000 TL 
Azami tutar: 250.000 TL 
 
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25'inden az ve % 50'sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru sahibinin, proje eş-finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş-finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş-finansman olarak kabul edilmez. 

Copyrigt © 2014 Genç Girişimciler Kurulu Sakarya