TEKNOLOJİ TRANSFERİNE DAYALI TİCARİLEŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

"Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme Mali Destek Programı"nın amacı; Bölgedeki ve Bölge dışındaki üniversitelerin, teknopark şirketlerinin, TÜBİTAK enstitülerinin geliştirdiği uygulamaya hazır teknolojilerin lisanslama yoluyla bölgemizde faaliyet gösteren sınaî firmalarca ticarileşmesi ve seri üretiminin desteklenmesidir.

Programın öncelikleri ise;
 i. Patenti alınmış teknolojik ürünlerin lisansının ticari firmalarca satın alınıp üretilmesi
 ii. Teknolojik ürünlerin bölgede üretimini destekleyerek teknoloji yoğun ürünlere ilişkin dış ticaret açığının azaltılmasına katkıda bulunmak

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.250.000 TL'dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.
Ajans, yeterli sayıda başarılı proje olmaması ve bu program için tahsis edilen bütçenin başarılı proje stoku ile karşılanamaması halinde 2014 yılı mali destek programlarının arasında bütçe aktarımları yapabilir.

Desteklerin Tutarı
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 30.000 TL
Azami tutar: 500.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25'inden az ve % 50'sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş-finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş-finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş-finansman olarak kabul edilmez.

Copyrigt © 2014 Genç Girişimciler Kurulu Sakarya