TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI

"Temiz Üretim Mali Destek Programı"nın genel amacı KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimlerin, kar amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılması ve bu doğrultuda TR42 Düzey 2 Bölgesi'nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasıdır.

Temiz üretimin tanımı ise şu şekildedir: Temiz üretim, bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Temiz üretim, doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını, bu sırada oluşan atıkların ve kirliliğin ve bunların insan sağlığına olan olası risklerinin azaltılmasını sağlar. Çevresel problemleri üretim sürecinin sonunda değil üretim sürecinin kaynağında çözmeye çalışır.

Üretim süreçleri açısından, temiz üretim uygulamaları, hammadde ve enerji tasarrufunu, zehirli ve tehlikeli madde kullanımının azaltılmasını ve tüm çevreye zararlı salınım ve atıkların nitelik ve niceliklerinin düşürülmesini kapsar.

Ürünler açısından, temiz üretim uygulamaları, ürünün hammadde eldesi aşamasından atık sahasında bertarafı aşamasına kadar geçen tüm yaşam döngüsü boyunca zararlı etkilerinin azaltılmasını kapsar.

Sağlanan hizmetler açısından da, temiz üretim stratejisi bu hizmetlerin planlanma ve tüketiciye sunum süreçlerinin çevreye olan olası etkilerine odaklanır.

Yukarda yer alan tanımlar da dikkate alındığında programın genel amacına yönelik olarak mali destek sağlanacak öncelikli alanlar şöyle belirlenmiştir:

Öncelik 1. Atıkların kaynağında azaltılması:
Her türlü üretim yapan işletmenin alacağı yönetsel önlemler, yapacağı süreç değişiklikleri, malzeme değişimi, ekipman modifikasyonu ile atıklarının (katı atık, atık su, baca gazı emisyonları vb.) miktarının veya kirletici yükünün azaltılması; üretim esnasında oluşması engellenemeyen atıkların ve/veya yan ürünlerin firma üretim süreçlerinde yeniden kullanımı.

Öncelik 2. Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması:
Üretim girdilerinin tasarrufunu sağlayacak süreç değişiklikleri, üretim süreçlerinde/teknolojilerinde gerçekleştirilecek iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri ile işletmelerde kullanılan kaynakların azaltılması ve bu sayede doğal kaynakların korunması.

Öncelik 3.Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması:
Ürün tasarımında, üretim süreçlerinde, paketlemede veya pazarlama yöntemlerinde yapılacak değişikliklerle çevre dostu ürünlerin üretilmesi.

Öncelik 4.Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması:
Üretim ve hizmet sektöründeki işletmelerin, kendi ihtiyaç duyduğu enerji için rüzgâr, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak lisanssız olarak elektrik üretmesi (Bu öncelik kapsamında desteklenecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin veya tesislerinin toplam kurulu gücü 500 kW'tan fazla olamaz).

Öncelik 5. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi:
Mevcutta atık olarak bertaraf edilen veya ekonomik olarak sahip olduğu potansiyelin altında değer gören tarımsal/endüstriyel atıkların ve/veya yan ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere ve/veya enerjiye dönüştürülmesi.

Öncelik 6. Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları:
Birden fazla işletmenin işbirliği sonucunda (ortak hammadde kullanımı, enerji, su ve yan ürünlerin fiziksel değişimi) çevresel ve ekonomik fayda sağlanması; özellikle Organize Sanayi Bölgeleri'nde yer alan işletmeler için, atıkların başka sektörler/firmalar tarafından hammadde olarak kullanılması.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL'dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.
Ajans, yeterli sayıda başarılı proje olmaması ve bu program için tahsis edilen bütçenin başarılı proje stoku ile karşılanamaması halinde 2014 yılı mali destek programı bileşenleri arasında bütçe aktarımları yapabilir.

Desteklerin Tutarı
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 30.000 TL
Azami tutar: 500.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25'inden az ve % 50'sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş-finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş-finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş-finansman olarak kabul edilmez.

Copyrigt © 2014 Genç Girişimciler Kurulu Sakarya