TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amaç ve Öncelikleri
Turizm Mali Destek Programı'nın amacı, turist başına elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır. 

Programın temel öncelikleri
i. Turizm işletmelerinin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması 
ii. Turizm işletmelerinde yenilikçi hizmet sunumu ve tanıtımında teknoloji yoğun 
iii. Turizm işletmelerinde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi 
iv. Turizm işletmelerinde insan kaynakları kalitesinin yükseltilmesi 
v. Turistlere yönelik bölgeyi tanıtıcı oyuncak, hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin üretimi 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 8.000.000 TL'dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. 

Ajans, yeterli sayıda başarılı proje olmaması ve bu program için tahsis edilen bütçenin başarılı proje stoku ile karşılanamaması halinde 2014 yılı mali destek programları arasında bütçe aktarımları yapabilir. 

Desteklerin Tutarı 
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: 

Asgari tutar: 30.000 TL 
Azami tutar: 500.000 TL 

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25'inden az ve % 50'sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş-finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, çözümlerin yaygınlaştırılması sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş-finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş-finansman olarak kabul edilmez.

Copyrigt © 2014 Genç Girişimciler Kurulu Sakarya