KOBİ'LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

"KOBİ'lerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı"; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından uygulanacak ilk mali destek programıdır. Program; esnek ve çeşitlendirmeye olanak tanıyan üretim yöntemleri ve değişen koşullara hızlı uyum yetenekleri ile ulusal ve uluslar arası ölçekte rekabet gücü oluşturma, istihdam ve katma değer yaratma ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmanın en önemli aktörleri olarak kabul edilen KOBİ'leri hedef almaktadır.

PROGRAMIN AMACI
Program'ın genel amacı Bölge'nin rekabet edebilirlik kapasitesini artırmaktır. Bu çerçevede; Program Başvuru Rehberi'nde belirtilen koşulları sağlayan KOBİ statüsündeki işletmelerin rekabet gücü oluşturmalarına ya da geliştirmelerine katkıda bulunacak faaliyetlerini destekleyerek, TR42 Düzey 2 Bölgesi'nin rekabet edebilirlik kapasitesinin artırmaktır.

PROGRAMIN SÜRESİ VE UYGULAMA YERİ
Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, Program önceliklerinden en az birisinin kapsamına giren ve uygulama süresi 12 ayı aşmayan projeler uygun kabul edilmektedir.
Programdan destek alacak Proje faaliyetleri esas olarak TR42 Düzey 2 Bölgesi'nin kapsadığı Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden bir veya bir kaçında uygulanmalıdır. Başvuru yapılan proje konusu ve kapsamının zorunlu kıldığı ve doğru gerekçelendirildiği durumlarda bazı faaliyetler bölge dışında da gerçekleştirilebilir.

PROGRAMIN BÜTÇESİ

Program için ayrılan toplam kaynak 15.000.000 TL'dir.

MALİ DESTEK TUTARI LİMİTLERİ
Bu Program kapsamında MARKA tarafından bir projeye verilecek mali destek tutarı 30.000 TL'den az,  300.000 TL'den fazla olamaz.
MARKA tarafından proje başına verilecek destek tutarı ayrıca, projenin toplam maliyetini ifade eden proje bütçesinin %50'sinden fazla olamaz. Proje bütçesinin en az %50'si proje başvuru sahibi ve/veya proje ortakları tarafından karşılanmalıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Programın öncelikleri ve fikir vermek amaçlı örnek proje konuları aşağıda verilmiştir:

Öncelik 1:
İşletmelerin üretim, yönetim ve insan kaynakları kapasiteleri ile ulusal ve uluslar arası ölçekte pazarlama ve değişen rekabet koşullarına uyum yeteneklerinin artırılması

 • Üretim kapasitesini artırmaya veya üretim süreçlerinde verimlilik artışı/ maliyet tasarrufu ya da iyileştirme sağlamaya yönelik makine teçhizat alımı içeren (yeni yatırım, modernizasyon, iyileştirme, darboğaz giderme v.b. ya da kapasite artırmaya yönelik) projeler,
 • Ürün iyileştirme/çeşitlendirme (işlev, kullanım kolaylığı, tasarım, ambalajlama v.b.), süreç iyileştirme, katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürünlere yönelme amaçlı üretim hattını dönüştürme projeleri,
 • Yeni pazarlama teknikleri/kanallarının benimsenmesi ve uygulanmasına yönelik bilişim altyapısı kurma ya da geliştirme, kurumsal kapasite oluşturma projeleri, 
 • E-ticaret uygulamaları ve bu uygulamaların geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Markalaşmaya yönelik strateji geliştirme ve uygulama projeleri,
 • Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması/ iyileştirilmesi/geliştirilmesine yönelik projeler,
 • İnsan kaynaklarının rekabet/yenilikçilik/üretim/yönetim/pazarlama/ihracat v.b. alanlarda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Otel, pansiyon gibi turistik tesislerin tanıtım, hizmet kalitesi ve kapasite artırımına yönelik projeleri,
 • Satış sonrası servis ağlarının geliştirilmesini amaçlayan, danışmanlık hizmet alımı ve  eğitim faaliyetleri içeren projeler.

Öncelik 2: Kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslar arası belgelerin alınması

 • Ar-Ge altyapısının kurulması (analiz ve test amaçlı laboratuar/atölye gibi üniteler) veya mevcut altyapının iyileştirilmesi ve Ar-Ge alanındaki insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler, 
 • Ar-Ge faaliyeti prototip aşamasına kadar gelmiş ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler,
 • Teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi ile ilgili yatırımlar.

Öncelik 3: İşletmelerde Ar-Ge, ürün iyileştirme/geliştirme/çeşitlendirme altyapısının kurulması veya kurulu altyapının iyileştirilmesi

 • ISO vb. kalite belgelerinin alınabilmesi için gerekli altyapının oluşturulması, belgelerin edinilmesi ve uygulama kapasitesi geliştirilmesine (insan kaynaklarının farkındalık ve bilgi birikimlerinin artırılması, kurumsal yapının uyarlanması gibi) yönelik projeler.

Öncelik 4: Çevre dostu üretim süreçlerine geçişin sağlanması.

 • İşletmelerin mevcut üretim teknolojilerinin yol açtığı negatif çevresel etkilerin ortadan kaldırılmasına/azaltılmasına yönelik yeni üretim yöntemleri ve teknoloji yatırımları (Atık önleme, atık azaltma, geri dönüşüm ve emisyon azaltımı vb), 
 • İşletmelerde enerji verimliliğinin sağlanması ve temiz enerji kullanımına yönelik altyapı ve teknoloji yatırımları.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
Uygun Başvuru Sahipleri gerçek veya tüzel kişi KOBİ'lerdir. KOBİ'ler aşağıdaki şartlar yanında Başvuru Rehberi'nde belirtilen diğer tüm koşulları da sağlamak zorundadırlar.

 • KOBİ tanımına uyması, (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve bilanço büyüklüğü ya da yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL'yi aşmayan işletmeler)
 • Sermayesinin ya da oy haklarının %25'inden fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,
 • 2009 mali yılsonu itibari ile vergi dairesince onaylanmış mali tablolarını sunabiliyor olmaları,
 • MARKA'nın kapsadığı Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden birisinde kayıtlı olmaları veya merkez ya da yasal şubelerinin bu illerde bulunması.
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa Ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olmaları, aracı olarak hareket etmemeleri.

UYGUN PROJE ORTAKLARI
Projeler, diğer kuruluşlarla ortaklaşa hazırlanabilir. Başvuru sahibi kuruluşa sermaye ortaklığını değil Program'a sunulacak proje kapsamında faaliyet ortaklığını ifade eden Proje Ortakları da, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk koşullarını taşımalıdırlar.

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR, NEREYE ve NASIL YAPILACAKTIR
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binası veya internet sitesinden <www.marka.org.tr>  edinilebilecek Başvuru Rehberi'nde belirtilen koşullara uygun olarak hazırlanan başvuru belgeleri 31.12.2010, Saat 17.00' ye kadar KAPALI ZARF içinde,  TAAHHÜTLÜ POSTA veya KARGO ŞİRKETİ yolu ile ya da ELDEN aşağıda belirtilen adrese yapılmalıdır:
T.C.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı
No: 72/A İZMİT KOCAELİ
Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Zarfın üzerine Program'ı tanımlayan aşağıdaki bilgiler mutlaka yazılmalıdır:

 • Programın Adı

KOBİ'LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

 • Programın Referans Numarası:

MARKA/10-02/KOBİ

 • Başvuru Sahibinin:

 Adı ve Soyadı veya Unvanı

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Projeler iki aşamada değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler Ajans internet sitesinde yayımlanır, başvuru sahiplerine ise sözleşme imzalamak üzere yazılı davette bulunulur.

Ön İnceleme
Ön İnceleme; proje başvurularının başvuru rehberinde belirtilen şekil şartlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve istenilen belgelerin eksiksiz ve doğru olarak sunulup sunulmadığı, Başvuru Sahibi, Proje Ortakları ve Proje Konularının uygunluk şartlarını taşıyıp taşımadığını belirlemek amacı ile Ajans içinde yapılan kontrollerdir. Başvuru Rehberi'nde belirtilen belge ve şekil şartlarını taşımayan ya da eksik belgeleri Ajans'ın belirttiği sürede tamamlanmayan başvurular bir sonraki değerlendirme aşamasına alınmaz, bu aşamada reddedilir.

Teknik ve Mali  Değerlendirme
Ön inceleme aşamasını geçen başvurular; bağımsız uzmanlar tarafından, başvuru sahibi ve ortaklarının mali ve kurumsal kapasitesi; projenin Program'ın genel amacı ve öncelikleri ile ilgisi; projenin uygulama yönteminin niteliği ile tasarlanan faaliyetlerin projenin amacı ve uyumluluğu; proje sonuçlarının sürdürülebilirliği ile proje bütçesinin maliyet etkinliği ve verimlilik ilkelerine uygunluğu açılarından değerlendirilir. Bir proje iki farklı bağımsız değerlendirici tarafından değerlendirilir. Projenin başarı notu her iki değerlendiricinin verdiği puanların ortalamasıdır.

Değerlendirme Komitesi
Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan teknik ve mali değerlendirmeler, Akademisyenler ya da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve alanlarında ez yedi yıllık tecrübeye sahip kişilerden oluşan Komite tarafından incelenir. Komite, kontrol sonucunda oluşturduğu görüş ve önerileri eşliğinde başarılı proje listesini MARKA Genel Sekreteri'ne sunar.

Bütçe İncelemesi/Ön İzleme Ziyareti
Ajans Genel Sekreteri, Değerlendirme Komitesi'nin bütçe revizyon önerilerini de dikkate alarak başarılı projelerin bütçe kalemlerini inceler ya da incelettirir. Gerekli gördüğü durumlarda başarılı projelerin risk durumlarını belirlemek için Ajans uzmanları eli ile ön izleme ziyaretleri yaptırabilir. Başarılı projeler listesi, bu inceleme sonuçları da dikkate alınarak oluşturulan nihai liste Genel Sekreter tarafından Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

Destek Alacak Projeler
MARKA Yönetim Kurulu'nun, değerlendirme notuna göre sıralanmış liste üzerinde son incelemeleri yaparak onayladığı başarılı proje listesi nihaidir, değiştirilemez. Yönetim Kurulu'na sunulan başarılı proje listesi ile Yönetim Kurulu'nun onay verdiği nihai proje listesi ile bu incelemelerin yapıldığı toplantı tutanakları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı'na da gönderilir.

DESTEKTEN YARARLANMA   
Nihai listede yer alan ve başarı notuna göre sıralanmış projelerden Program için tahsis edilen bütçenin elverdiği sayıdaki proje, “İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” kapsamında mali destek almaya hak kazanır. Başarılı Başvuru Sahipleri, yazılı bildirim ile sözleşme yapmaya davet edilir.

Copyrigt © 2014 Genç Girişimciler Kurulu Sakarya